Luật hôn nhân gia đình 2014

Kế thừa và phát huy, Luật Hôn nhân Gia đình 2014 được ban hành vào ngày 19/06/2014 và chính thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2015.
Luật này gồm có 9 chương và 133 điều, quy định chế độ hôn nhân và gia đình; các chuẩn mực pháp lý trong quan hệ gia đình. Cũng như nêu lên vai trò của các cá nhân, Nhà nước trong việc củng cố chế độ Hôn nhân gia đình Việt Nam.
Đây cũng là pháp luật về hôn nhân gia đình mới nhất hiện nay.

Dịch vụ tư vấn luật hôn nhân gia đình của luật hải nguyễn

Tại sao nên sử dụng dịch vụ tư vấn luật hôn nhân gia đình của chúng tôi?