3 loại hợp đồng nhà đất không bắt buộc công chứng

Loại hợp đồng nhà đất không bắt buộc công chứng

Thông thường các loại hợp đồng nhà đất phải công chứng, chứng thực mới có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp không bắt buộc công chứng, chứng thực với các loại hợp đồng về nhà đất sau đây:

1. Hợp đồng về quyền sử dụng đất

Theo điểm b khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013, các loại hợp đồng về quyền sử dụng đất được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên bao gồm:

 • Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
 • Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp;
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản

2. Hợp đồng về nhà ở

Theo khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở 2014, không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng (trừ trường hợp các bên có nhu cầu) đối với các loại hợp đồng về nhà ở sau đây:

 • Tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương;
 • Mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
 • Mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư;
 • Góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức;
 • Cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở;

3. Hợp đồng kinh doanh bất động sản

 • Theo Điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản 2014:
 • Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng;
 • Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng;
 • Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng;
 • Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;
 • Hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản.

Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận, trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản thì phải công chứng hoặc chứng thực.

Nguồn: Thư viện pháp luật